czwartek, 30 marca, 2023

Bierzemy sprawy w swoje ręce

Odkręcamy pandemię strachu

Legalna siłownia w czasach koronawirusa

Stan prawny obowiązujący do dnia 27 grudnia 2020 r.

Tekst ukazał się w pierwotnej wersji na blogu Adwokat Gdańsk 

W dniu 26 listopada 2020 r. w życie weszło najnowsze rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Rozporządzenie o nakazach i zakazach).  Znajdują się w nim aktualne regulacje odnoszące się do funkcjonowania branży fitness w czasie stanu epidemii.

Zasada ogólna – zakaz działalności siłowni

Utrzymany do 27 grudnia 2020 r. został ogólny zakaz działalności basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness oraz działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej:

Do dnia 27 grudnia 2020 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu:

1) dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych;

2) basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness:

a) działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,
b) przeznaczonych dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w ust. 17, studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole;

3) działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z).

Wyjątki od zakazu 

To samo Rozporządzenie o nakazach i zakazach wprowadza wyjątki od zakazu działalności, które dotyczą m.in. współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych. Przepisy w rozporządzeniu dotyczące tych wyjątków są nieprecyzyjne. Dlatego na początku obowiązywania rozporządzenia o nakazach i zakazach, wielu właścicieli klubów fitness, basenów czy siłowni tak naprawdę nie wiedziało czy ich obiekty mogą być otwarte. 

Poniżej treść przepisu wprowadzającego wyjątek od zakazu działalności:

Do dnia 27 grudnia 2020 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby:

1) na stadionach i boiskach w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego seniorów w rozgrywkach prowadzonych przez polski związek sportowy w drugiej i trzeciej klasie rozgrywkowej oraz Pucharze Polski lub ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie piłka nożna oraz na stadionach oraz przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów motorowych w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego w rozgrywkach prowadzonych przez polski związek sportowy w drugiej klasie rozgrywkowej oraz przez ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie żużlowym,

2) w zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób, uczestniczyło nie więcej niż 150 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia,,

3) basenach
– wydarzenia odbywały się bez udziału publiczności.

Norma prawna

Zestawiając ze sobą zacytowane wyżej przepisy, otrzymujemy normę prawną, zgodnie z którą:

 1. JEŚLI prowadzona jest działalność związana ze sportem, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD – dział 93.0) i
 2. POLEGA ONA NA ORGANIZACJI:
  a) współzawodnictwa sportowego LUB
  b) zajęć sportowych LUB
  c) wydarzeń sportowych
 3. DLA maksymalnie 150 osób jednocześnie i bez udziału publiczności,
 4. TO przy zachowaniu odpowiednich środków profilaktycznych,
 5. DOPUSZCZALNE JEST organizowanie takiego współzawodnictwa sportowego/zajęć sportowych/wydarzenia sportowego.

Kto może korzystać z siłowni

Siłownie mogą być otwarte, pod warunkiem że działalność ta mieści się w zakresie prowadzenia współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych. Zgodnie z mniej rygorystycznym poglądem, z siłowni mogą więc korzystać także osoby uprawiające sport amatorsko, pod warunkiem że będą to robić w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych.

Zajęcia sportowe

Zajęcia sportowe są jednym z wyjątków pozwalających branży fitness na funkcjonowanie w trakcie epidemii koronawirusa. Według Ministerstwa Sportu zajęciami sportowymi jest „każda zorganizowana forma aktywności sportowej”. Z kolei wg słownika PWN, zajęcia to „regularne lekcje, wykłady lub treningi organizowane przez szkołę, uczelnię lub klub”. W mojej opinii, żadna z tych definicji nie wymaga, by uczestnikami zajęć sportowych byli zawodowcy. Wymagane jest natomiast, by zajęcia były regularne. W mojej ocenie wskazane jest też, by nad ich przebiegiem czuwał trener. 

Warto przy tej okazji przytoczyć definicję sportu:

Art. 2. Ustawy o sporcie [ustawowe pojęcie sportu]
1. Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.
1a. Za sport uważa się również współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej, którego celem jest osiągnięcie wyniku sportowego.

Najważniejszy wniosek, jaki wypływa z powyższej definicji, to że pojęcie czynności, które można zaklasyfikować jako uprawianie sportu jest bardzo szerokie. 

Stosowanie środków profilaktycznych

Siłownie, baseny czy kluby fitness, które chcą organizować zajęcia sportowe, muszą wypełniać obowiązki związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Obowiązki te również zostały wymienione w Rozporządzeniu o nakazach i zakazach:

1) Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia sportowego lub zajęć sportowych (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym oraz niezwiązanych z wydarzeniem sportowym):

a) weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,

b) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,

c) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,

d) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,

e) zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami;

2) Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

Nie zapominajmy przy tym, że przepisy dotyczące zakazu działalności siłowni w związku z koronawirusem zostały wprowadzone w taki sam sposób, jak przepisy dotyczące powszechnego obowiązku noszenia maseczek. Są one w takim samym stopniu wadliwe. W przypadku próby nałożenia kary za prowadzenie zajęć sportowych, bronić się można więc również argumentacją dotyczącą wadliwego trybu wprowadzenia nakazów i zakazów.